SISEKORRAEESKIRJAD Pärnu Turu külastajatele

Pärnu Turu sisekorraeeskirjade (edaspidi ,,reeglid”) eesmärk on tagada kõigi Pärnu Turu  külastajate ning töötajate heaolu.

 • Turuhoone külastajad on kohustatud järgima avalikes kohtades viibimisele kehtestatud ja üldtunnustatud reegleid ja nõudeid.
 • Külastajad peavad käituma Turuhoones viisa­kalt ja heaperemehelikult, hoides puhtust ja korda.
 • Külastajatel on keelatud häirida oma käitu­misega teisi turuhoone külastajaid ja tööta­jaid; kahjustada ja lõhkuda keskuse inven­tari; tarbida turuhoone üldaladel (v.a toitlus­tuskohad) alkoholi; suit­setada ning tarbida narkootilisi aineid.
 • Turuhoones ja selle territooriumil ei tohi viibida märgatavas ja teisi häirivas alkoholi joobes. Turuhoones ei tohi viibida narkootilises joobes.
 • Turuhoone  sissepääsude vahetus läheduses on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud vaid väljaspool suitsetamist keela­vat märgistatud ala.
 • Turuhoones ei ole lubatud viibida tõukerattal, jalgrattaga, rulluiskudel, rulal vms.
 • Turuhoones on lubatud fotode tegemine ning filmimine vaid isiklikuks otstarbeks. Muudel juhtudel on fotode tegemine ja filmimine lubatud vaid Pärnu Turu esindajate eelneva nõusoleku alusel.
 • Külastajad peavad turuhoones liikudes ja käitudes olema hoolikad ja ettevaatlikud. Pärnu Turg ei vastuta külastajate isikliku vara eest. Pärnu Turg ei vastuta külastajatega turuhoones ja territooriumil asetleidvate õnnetuste eest, mis on tingitud Pärnu Turu sisekorraeeskirjade rikkumisest.
 • Lemmikloomaga turuhoones ja territooriumil viibides peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima lemmik­ looma lahti pääsemist. Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema lemmikloom ei reostaks Pärnu Turu territooriumit. lgal kauplusel/ toitlustuskohal on õigus rendi­ pinnale lemmiklooma mitte lubada.
 • Turuhoones töötajatel on õigus paluda lahku­da külastajatel, kes ei järgi Pärnu Turu keh­testatud reegleid või ohustavad ja häirivad oma käitumisega teisi külastajaid, teisi turuhoones ja territooriumil viibijaid ning turuhoonet.
 • SKARABEUS Julgestusteenistus turvatöötajatel on õigus turuhoonest ja territooriumilt eemaldada või mitte lubada turuhoonesse siseneda isikutel, kelle suhtes turva­töötajatel on põhjendatud kahtlus, et nad kavatsevad rikkuda Pärnu Turu reegleid või ohustada Pärnu Turu külastajaid, teisi turuhoones viibijaid ning turuhoonet. Sama kehtib isikute kohta, kes on varem rikkunud või üritanud rikkuda Pärnu Turu reegleid või ohustada Pärnu Turu külastajaid, teisi turuhoones viibijaid ning Pärnu Turuhoonet.
 • Pärnu Turu kehtestatud reeglite korduva või raske rikkumise korral antakse rikkujad üle politseile.
 • Pärnu Turu külastajad teadvustavad, et Pärnu turu hoones ja territooriumil on videovalve

 

Hea külastaja!

Külastades meie turgu, soovime tagada Sinu heaolu ja turvalisust!
Selleks, et Sa saaksid oma ostud ohutult sooritada, soovime Sind informeerida järgnevast ja palume kindlasti järgida allpool toodud reegleid!

 • Keskuses on maskide kandmine kohustuslik ning selle nõude täitmist kontrollitakse.
 • Üldkasutatavatel aladel on suletud istumisalad.

 

 

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 • The visitor’s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;
 • all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;
 • the indoor ventilation system is working properly;
 • there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
 • frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
 • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;
 • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;
 • people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
 • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;
 • the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.